Platební podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

  • Přihláška na tábor a všeobecné podmínky se vztahují k přihlášce dítěte na tábor. Přihláškou se zákonní zástupci dítěte zavazují k povinnostem, které pro ně plynou z těchto všeobecných podmínek.
  • Účastníkem dětského tábora se rozumí osoba, jejíž rekreační pobyt je podložen řádně vyplněnou přihláškou na letní tábor a cena byla uhrazena v souladu s pokyny v platebních podmínkách.  Zákonný zástupce přebírá plnou odpovědnost za naplnění dojednaných smluvních podmínek. Smluvní vztah mezi zákonným zástupcem a RC Bakovánek (dále jen RC) vzniká a nabývá účinnosti odesláním přihlášky a jejím e-mailovým potvrzením-zpětnou vazbou RC.
  • Účastník dětského tábora je povinen dodržovat táborový řád, režim dne a pokyny vedení tábora a vedoucích, především pak pokyny týkající se bezpečnosti a zdraví účastníků tábora. Účastník je povinen zdržet se chování, které může poškozovat ostatní účastníky dětského tábora.
  • RC doporučuje, aby účastník tábora nevozil na tábor mobilní telefon, jinou drahou elektroniku, fotoaparát, případně jiné cennosti (šperky, hodinky). Z důvodu charakteru ubytování nemůže zodpovídat za případné poničení nebo ztráty. RC neodpovídá za ztrátu věcí dítěte.
  • Podmínkou přijetí zájemce na letní dětský tábor je zákonným zástupcem podepsaná závazná přihláška, zaplacení táborového pobytu a předání aktuální nástupní a lékařské dokumentace účastníka tábora při odjezdu na tábor.
  • Pokud dojde v souvislosti s nepravdivými či neúplnými údaji v nástupní lékařské dokumentaci ke zdravotnímu ohrožení účastníka tábora či táborového kolektivu, vyplynou z toho pro zákonného zástupce právní i finanční důsledky.

Platební podmínky

Možnosti plateb:

1. částku poukazujte číslo účtu:  212146327/0300

Variabilní číslo neuvádějte, pouze do kolonky ZPRÁVA PRO PŘÍJEMCE napište příjmení dítěte/tábor.

2. po dohodě s organizátorem je možno platit hotově

 

Máte-li zaměstnavatele, který tábor proplácí na námi vystavenou fakturu, zjistěte veškeré údaje, které následně pošlete na náš email: bakovanek@seznam.cz

Storno

Storno ze strany táborníka

  • pokud dojde k onemocnění, je zapotřebí doložit lékařské potvrzení (včetně razítka ošetřujícího lékaře), které musí být doručeno RC nejpozději jeden den před plánovaným nástupem dítěte na tábor.
    Pouze na jeho základě je možné žádat o vrácení příslušné poměrné částky vynaložené na úhradu tábora táborníkem. Poměrná částka je ve výši 50% z ceny.